- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 4 травня 2015 р.

Функції і повноваження територіальних громад

Територіальна громада виконує важливі суспільні функції, за­безпечує реалізацію основних соціально-економічних прав грома­дян, є інструментом залучення їх до управління суспільством та йо­го економікою.


Діапазон функцій, які здійснюють територіальні громади дуже широкий. Систему функцій територіальних громад функції анало­гічні функціям держави та функції, які властиві виключно або пе­реважно суб'єктам місцевого самоврядування.

Так, до першої групи функцій відносять:

1. Політичну функцію — виявляється в забезпеченні реалізації громадянами конституційного права брати участь в державних і су­спільних справах. До відання самоврядування відносяться лише ті функції, які держава може делегувати без загрози політичної єдно­сті держави.
2. Економічну — спрямована на створення локального сектору економіки. Полягає у вирішенні економічних питань місцевого значення, у т.ч. у виконанні програм соціально-економічного роз­витку; управлінні комунальної власності, місцевих фінансів тощо;
3. Соціально-культурну — вирішення соціально-культурних питань місцевого значення. До відання місцевого самоврядування віднесено управління установами освіти, охорони здоров'я, культу­ри, які належать територіальному колективу.
4. Екологічну — створення місцевих програм а також участь у загальнодержавних і регіональних програмах охорони навколиш­нього середовища (ст. 9 ЗУ «Про охорону навколишнього середо­вища» від 25.06.1991 р.)

Специфічні функції територіальної громади в свою чергу можна класифікувати таким чином:

1. За рівнями управління:
• Регіонального значення «територіальний колектив — терито­ріальний колектив»;
• Національного значення «територіальний колектив — дер­жава».
• Міжнародного значення «територіальний колектив — анало­гічні інститути зарубіжних країн».
2. За об'єктами зовнішньої діяльності територіального ко­лективу:
• Зовнішньополітична функція — формування асоційованого рівня самоврядування (районні, обласні ради, міжнародне співробі­тництво);
• Зовнішньоекономічна функція — укладання угод з економіч­них питань з партнерами, які територіально розміщені поза межами адміністративно-територіальної одиниці, створення спільних під­приємств, вільних економічних зон тощо.
• Зовнішні соціально-культурні функції — реалізація соціоку- льтурних проектів за участю представників різних територій (про­фесійні і навчальні обміни, масовій та спеціалізований туризм, співробітництва учбових закладів).
• Зовнішні екологічні — реалізація міжтериторіальних екологі­чних проектів.
3. У системі зв'язків «територіальний колектив — органи місцевого самоврядування», «територіальний колектив — дер­жавні адміністрації» реалізуються:
• Контрольна функція — контроль за діяльністю рад з боку те­риторіального колективу;
• Фінансово-бюджетна функція — наявність, володіння і віль­не розпорядження територіальним колективом фінансовими ресур­сами;
• Матеріально-технічна — управління об'єктами комунальної власності.
4. В системі зв'язків «територіальний колектив — особа» і «територіальний колектив — органи самоорганізації населен­ня» особливого значення набуває інформаційна функція, яка реалі­зується через розвиток муніципальної статистики, інформаційної служби і муніципального маркетингу.


http://b-ko.com/book_25_glava_49_4._Функції_і_повн.html

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ