- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 29 квітня 2016 р.

ОСББ чи ОСН? Порівняння функцій та можливостей

Отже, ОСН чи ОСББ?

ОСН - це орган самоорганізації населення, а ОСББ - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Принципова відмінність полягає в тому, що ОСББ - це лише будинковий комітет із суто господарськими функціями, який управляє власним майном. Тобто мешканці багатоквартирного будинку, об'єднавшись, перебирають на себе відповідальність за утримання та обслуговування всього свого будинку - разом із тепловими та водогінними мережами, підвалами, дахом, сходовими клітками тощо, а також прибудинкової території. Для цього зазвичай обирають управляючого, якому з власної кишені платять зарплату. Тепер уже ОСББ напряму укладає угоди з організаціями (це можуть бути і приватний ЖЕК, і просто ремонтні фірми) про надання ними комунальних послуг - вивезення сміття, ремонту під'їзду, обслуговування котельні, заміни водогінних труб у разі їх прориву, озеленення та охорони двору тощо. Іще така деталь: якщо більшість жителів одного багатоквартирного будинку збереться і проголосує за збільшення квартплати чи якісь додаткові комунальні послуги (а таке в нинішніх столичних ОСББ трапляється, й нерідко), то незгодна меншість також буде змушена пристати на ці умови і платити. При цьому, зважте, державні пільговики не завжди можуть скористатися правом бодай на знижку в оплаті. Принцип ОСББ такий: хочеш гарно жити - заплати сповна.

Інша справа - ОСН. Мета його створення - захист інтересів громади, яка проживає на певній території (це можуть бути і просто одна багатоповерхівка з прилеглим двором, і вулиця, і навіть цілий мікрорайон у місті), контроль за діями влади та право участі у розпорядженні бюджетом району. А тепер - детальніше.
Зокрема, разом із депутатами (зауважте, саме разом з депутатами!) представляти інтереси своєї громади у міській раді та її виконавчому комітеті, місцевих органах виконавчої влади, вносити пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проектів міського бюджету, а також здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та проведених у житлових будинках ремонтних робіт. 
Комітет ОСН також може долучатися до планування забудови території шляхом участі в обговоренні проектів містобудівної документації. Може лобіювати перед міською радою та міським головою питання про відкриття нової (або навіть закриття) крамниці, надання соціальної допомоги мешканцям, уведення нового чи відміну наявного транспортного маршруту, відкриття школи, дитячого садка, молодіжного клубу, спорт секції, ремонт та реконструкцію комунальних мереж або будинків, благоустрій території, проведення свят, публічних акцій тощо.
ОСН має й повноваження вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо благоустрою та здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою.
ОСН також може бути ініціатором суботників, акцій з озеленення території, зі створення та ремонту дитячих майданчиків, встановлення лавочок та інших малих архітектурних форм шляхом подання до міської ради заявки про планування таких акцій.
Як бачите, відмінності істотні. Одне лиш, напевно, об'єднує ОСН та ОСББ - це присутність у будинку чи мікрорайоні активних і небайдужих мешканців, які хотіли й могли б об'єднатися задля зміни життя на краще.
Відмінності за сферою діяльності:
ОСН – складова системи громадянського суспільства, складова системи місцевого самоврядування…
ОСББ – господарюючий суб’єкт…
Територіальні особливості:
ОСН – може створюватися на території будинку, кварталу, вулиці, мікрорайону, села, селища (якщо його межі не співпадають з межами діяльності відповідної сільської чи селищної ради)…
ОСББ – виключно на базі одного будинку (цілісного майнового комплексу)…
Відмінності в повноваженнях:
ОСН – мають власні повноваження в сфері ЖКГ, благоустрою, соціальній сфері, охороні правопорядку тощо. Наділяються власними повноваженнями органу місцевого самоврядування і передачею необхідних для їх виконання фінансів та майна…
ОСББ – мають власні повноваження в сфері управління будинком та прибудинковою територією. Органи місцевого самоврядування можуть делегувати ОСББ лише повноваження щодо передбачених законом пільг та субсидій окремим категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних послуг та спожиту електроенергію…
Особливостях взаємодії з органами місцевої влади:
ОСН – будують свої відносини з органами влади на підставі підконтрольності та обов’язковості виконання їх актів…
ОСББ – як правило на договірній основі.

Итак, ОСН или ОСМД?

ОСН - это орган самоорганизации населения, и ОСМД - объединение совладельцев многоквартирного дома. Принципиальное отличие заключается в том, что ОСМД - это только домовой комитет по сугубо хозяйственными функциями, который управляет собственным имуществом. То есть жильцы многоквартирного дома, объединившись, берут на себя ответственность за содержание и обслуживание всего своего дома - вместе с тепловыми и водопроводными сетями, подвалами, крышей, лестничными клетками и т.д., а также придомовой территории. Для этого обычно выбирают управляющего, которому из собственного кармана платят зарплату. Теперь уже ОСМД напрямую заключает соглашения с организациями (это могут быть и частный ЖЭК, и просто ремонтные фирмы) о предоставлении ими коммунальных услуг - вывоз мусора, ремонта подъезда, обслуживание котельной, замены водопроводных труб в случае их прорыва, озеленение и охраны двора тому подобное. Еще такая деталь: если большинство жителей одного многоквартирного дома соберется и проголосует за увеличение квартплаты или какие -то дополнительные коммунальные услуги (а такое в нынешних столичных ОСМД случается, и нередко), то не согласное меньшинство также будет вынуждено принять эти условия и платить. При этом, заметьте, государственные льготники не всегда могут воспользоваться правом хотя бы на скидку в оплате. Принцип ОСМД такой: хочешь хорошо жить - заплати сполна.
Другое дело - ОСН. Цель его создания - защита интересов громады, проживающей на определенной территории (это могут быть и просто одна многоэтажка с прилегающим двором, и улица, и даже целый микрорайон в городе), контроль за действиями власти и право участия в распоряжении бюджетом города. А теперь - подробнее.
В частности, вместе с депутатами (заметьте, именно вместе с депутатами!) Представлять интересы своей громады в городском совете и его исполнительном комитете, местных органах исполнительной власти, вносить предложения к проектам местных программ социально-экономического и культурного развития и проектов городского бюджета, а также осуществлять контроль за качеством предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг и проведенных в жилых домах ремонтных работ.
Комитет ОСН также может участвовать в планировании застройки территории путем участия в обсуждении проектов градостроительной документации. Может лоббировать перед городским советом и городским головой вопрос об открытии нового (или даже закрытия) магазина, предоставление социальной помощи жителям, введение нового или отмене существующего транспортного маршрута, открытие школы, детского сада, молодежного клуба, спорт секции, ремонт и реконструкцию коммунальных сетей или домов, благоустройство территории, проведение праздников, публичных акций и тому подобное.
ОСН имеет и полномочия вносить на рассмотрение органов местного самоуправления предложения по благоустройству и осуществлять общественный контроль за соблюдением Правил благоустройства.
ОСН также может быть инициатором субботников, акций по озеленению территории, по созданию и ремонту детских площадок, установки скамеек и других малых архитектурных форм путем подачи в городской совет заявки о планировании таких акций.
Как видите, различия существенны. Одно лишь, наверное, объединяет ОСН и ОСМД - это присутствие в доме или микрорайоне активных и неравнодушных жителей, которые хотели и могли бы объединиться для изменения жизни к лучшему.
Различия по сфере деятельности:
ОСН - составная системы гражданского общества, составляющая системы местного самоуправления ...
ОСМД - хозяйствующий субъект ...
Территориальные особенности:
ОСН - может создаваться на территории дома, квартала, улицы, микрорайона, села, поселка (если его границы не совпадают с границами деятельности соответствующего сельского или поселкового совета) ...
ОСМД - исключительно на базе одного дома (целостного имущественного комплекса) ...
Различия в полномочиях:
ОСН - имеют собственные полномочия в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной сфере, охране правопорядка и тому подобное. Наделяются собственными полномочиями органа местного самоуправления и передачей необходимых для их выполнения финансов и имущества ...
ОСМД - имеют собственные полномочия в сфере управления домом и придомовой территорией. Органы местного самоуправления могут делегировать ОСМД только полномочия по предусмотренных законом льгот и субсидий отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и электроэнергию ...
Особенности взаимодействия с органами местной власти:
ОСН - строят свои отношения с органами власти на основании подконтрольности и обязательности выполнения их актов ...
ОСМД - как правило, на договорной основе.

ОСББ чи ОСН? Порівняння функцій та можливостей. Агентство інноваційного розвитку та сервісу. – презентация (ВІДЕО)

Матеріали по темі:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про органи самоорганізації населення

Про капітальні ремонти житлового фонду за кошти місцевих бюджетів

З 1 липня вступає в дію Закон про управління багатоквартирним будинком

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПУТЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ

Как простые украинцы могут контролировать любые незаконные решения КП и органов местного самоуправления через ОСНы

Органи самоорганізації населення

Порядок создания ОСН (описание процедуры и образцы бланков)

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

1 коментар:

  1. Ярослав Зузяк5 лютого 2017 р. о 01:09

    В даній темі не розкрито одну КЛЮЧОВУ деталь - хто є власником багатокв. будинків,тому що звідси випливають всі подальші ризики.На сьогоднішній день основна частина житлового фонду має двох власників - власники квартир(СТ.382 ч.2 цивільного кодексу України) і ЖКГ (оскільки будинок на балансі в ЖКГ),а це щє одна НЕ ВИПАДКОВА не відповідність.У нас до сих пір житловий кодекс УРСР (кодекс не існуючої держави).Тому перш ніж щось організовувати, потрібно вирішити питання власника, бо є абсурдом, коли власник власника обслуговує і власник з власника гроші здирає.Вартість будинків занижена до абсурду і не важко здогадатися для чого це все.Виходячи з вищеописаних застережень і власного досвіду (я є власником квартири, співвласником 12-ти квартирного будинку і прибудинкової земельної ділянки)раджу всім - знімайте будинки з балансу і господарюйте в ньому самі, інакше з'явиться трутень, котрий "ОРГАНІЗУЄ" вас за ВАШ РАХУНОК!

    ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ