- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 11 вересня 2016 р.

Загальні збори. Протокол загальних зборів

Загальні збори є вищим органом управління ОСББ.
Усі важливі рішення щодо «життя» будинку та діяльності ОСББ приймаються на загальних зборах.
Загальні збори повинні скликатися не рідше ніж раз на рік.


Стаття 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» містить перелік питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Це означає, що рішення з таких питань може буте прийнятне лише на загальних зборах відповідною більшістю голосів співвласників.
УВАГА! Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов’язковим для всіх співвласників. Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління ОСББ  .
Кожне рішення загальних зборів повинно бути оприлюднено. Зазвичай, текст рішення розміщується в місцях загального користування будинку. Але в деяких випадках (визначених статутом або за рішенням самих загальних зборів) текст рішення може бути наданий співвласникам під розписку або направлений поштою (рекомендованим листом).
Співвласники мають право в будь-який час ознайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та власним коштом зробити з них копії чи виписки.
Порядок скликання, проведення та підрахунку голосів під час проведення загальних зборів ОСББ регулюється Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статутом об’єднання.
Стисло вся ця процедура має такий вигляд:
1. Правління або ініціативна група з не менш як 3 співвласників за 14 днів до дати зборів повідомляє про них кожного співвласника: під розписку або рекомендованим листом.
2. Час та місце проведення зборів обираються зручними для більшості можливих учасників.
3. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник (за наявності підтверджуючих документів), який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.
4. Загальні збори проводить голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх.
5. Рішення приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.
6. Кожен співвласник під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника в загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку. Окрім випадку, коли одна особа володіє більш як 50% загальної площі. У такому разі кожен співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що йому належать.
УВАГА! Статутом ОСББ може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.
7. Рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).
8. Якщо на загальних зборах для прийняття рішення не набрано необхідної кількості голосів «за» або «проти», то ініціатором зборів протягом 15 календарних днів проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.
9. Під час підрахунку голосів ураховуються як голоси, подані під час проведення загальних зборів, так і голоси, подані під час письмового опитування. Відповідно до законодавства, рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього віддано більше половини (понад 50%) голосів.
2/3 голосів необхідно для прийняття рішення про:
·                     перелік та розмір внесків і платежів співвласників;
·                     порядок управління та користування спільним майном;
·                     передачу в користування фізичним та юридичним особам спільного майна;
·                     реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку;
·                     зведення господарських споруд.
Законом не вимагається складати протокол загальних зборів ОСББ за спеціальною формою. Проте ми радимо для зручності й уникнення помилок використовувати форму протоколу, що затверджена наказом Мінрегіону від 25.08.2015 р. № 203 (додається). Така форма найповніше відображає вимоги законодавства щодо вмісту протоколу.
Завантажити бланк Протоколу загальних зборів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.08.2015  № 203

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2015 р.
за № 1083/27528


ПРОТОКОЛ
зборів співвласників багатоквартирного будинку

    за місцезнаходженням_________________________________________________
                                                   (місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого
проводяться збори)

__________________________                                             ___ ______________ 20__ р.
(найменування населеного пункту)

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ____________ осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: _____________ м2.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2 (заповнюється в разі проведення письмового опитування).


Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/


ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. _______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
              (перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Питання порядку денного: ___________________________________________
________________________________________________________________________
(порядковий № та зміст питання порядку денного)
        
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
________________________________________________________________________

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:


з/п
квартири/ нежитлового приміщення
Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,
по батькові співвласника або його представника та
документ, що надає представнику повноваження на голосування
Документ, що
підтверджує право власності на квартиру/
нежитлове приміщення
Результат голосування
(«за», «проти», «утримався»)
Підпис співвласника (представни-ка)
Примітки
123(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки).

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):
«за»   _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«проти»    _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«утримався» _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/
Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного питання порядку денного.

IV. ДОДАТОК
Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані
на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування).

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/
Директор Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики                                                            С.І. КушнірНемає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ