- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 21 травня 2016 р.

Будинковий комітет, як орган самоорганізації населення

1. Що таке будинковий комітет
Будинковий комітет - це орган самоорганізації населення (ОСН), створений, відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", на території багатоквартирного будинку або кількох таких будинків.

Будинковий комітет - це специфічний орган влади, який представляє інтереси всіх мешканців, які проживають в будинку, але не має повноважень управляти будинком, як ОСББ, а може лише контролювати якість житлово-комунальних послуг, а також виконувати деякі інші адміністративні функції. Будинковий комітет може бути як повноцінною юридичною особою, так і легалізованим шляхом повідомлення.
Правові підстави діяльності ОСН.
ОСН діють на підставі Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 р. № 3748-ХІІ.
ОСН (крім будинкових - це ще й вуличні та квартальні комітети, комітети мікрорайону) входять до системи місцевого самоврядування, інакше кажучи, є своєрідними представницькими органами влади на своєму мікрорівні - чи то будинку, чи то вулиці, чи то кварталу, чи то мікрорайону.
2. Навіщо потрібний і як працює будинковий комітет
Норми чинного законодавства України дають можливість ОСН, користуватися власними і делегованими повноваженнями, з яких головними для реалізації в житлово-комунальній сфері є такі:
- представляти разом із депутатами інтереси жителів у відповідній місцевій раді і її органах, місцевих органах виконавчої влади;
- вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та до проектів місцевих бюджетів;
- здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг, які надаються громадянам у будинках, розташованих на території діяльності ОСН, а також контроль за якістю проведених у цих будинках ремонтних робіт;
- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, з озеленення та утримання в належному стані дворів, вулиць, площ, парків, в обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;
- розглядати звернення громадян і проводити їхній прийом.

3. Як створити будинковий комітет
Ініціювання створення ОСН
Ініціювати створення ОСН можуть лише збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо у них взяло участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, тобто жителі, які зареєстровані за відповідним місцем проживання, досягли 18-ти років і не визнані судом недієздатними.
Підготовка зборів та конференції мешканців
Ініціативній групі необхідно визначитись із територією, на якій створюватиметься ОСН, - нею може бути або будинок, або кілька будинків. Тому створення ОСН в частині будинку - одному або кількох під'їздах буде неправомірним.
Не зайвим буде на зборах вирішити питання й персонального складу будинкового комітету, і, в першу чергу, почути побажання мешканців - кого вони бачать головою органу самоорганізації населення у своєму будинку.
І найголовніше - всі збори мають бути запротокольовані та підписані головою і секретарем.
Проведення конференції з ініціюванням створення будинкового комітету
Всі учасники реєструються в список учасників конференції із вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника.
Після реєстрації учасників проводиться обрання голови і секретаря конференції та оголошується кількість присутніх.
Потім приймається порядок денний конференції, який містить:
- рішення про ініціювання створення в будинку органу самоорганізації населення - будинкового комітету;
- назву будинкового комітету;
- затвердження основних напрямів діяльності будинкового комітету;
- територію, у межах якої має діяти будинковий комітет.
Результатом проведеної конференції є заповнений протокол зборів (конференції) із вказівкою основних напрямів діяльності створеного будинкового комітету
Отримання дозволу на створення будинкового комітету.
Після проведення зборів до виконавчого комітету Нетішинської міської ради подаються такі документи:
- заяву про створення ОСН;
- протокол зборів (конференції) із вказівкою основних напрямів діяльності створеного будинкового комітету;
- список учасників конференції із вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і - номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника;
Подані документи розглядаються в структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської міської ради, готується відповідний проект рішення на розгляд міської ради про надання дозволу на створення ОСН .
Положення про будинковий комітет
У Положенні про ОСН обов'язково зазначається:
1. Назва та юридична адреса.
2. Основні завдання та напрями діяльності.
3. Права та обов'язки членів ОСН (для керівника та секретаря вони регламентуються статтями 22 та 23 Закону України "Про органи самоорганізації населення").
4. Територію, у межах якої діє ОСН.
5. Орган самоорганізації населення обирається терміном на  строк повноважень  відповідної  ради,  якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.
6. Порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності.
7. Порядок припинення діяльності ОСН.
8. Інші питання щодо діяльності будинкового комітету, - як правило, юридичний статус - порядок легалізації, структура органів управління (наприклад, наявність комісій з напрямів діяльності - житлово-комунальне господарство, впорядкування двору, соціальна робота, дозвілля дітей та молоді та ін.) тощо.
Проведення конференції з обрання будинкового комітету
Після отримання  Нетішинської міської ради на створення ОСН необхідно скликати вже другу конференцію (збори) жителів за місцем проживання. Порядок її проведення та ухвалення рішень залишається тим самим, що і для перших зборів.
На цій конференції жителі повинні затвердити вищезгадане Положення про ОСН - будинковий комітет, обрати сам орган самоорганізації населення у складі керівника, заступників, секретаря, інших членів. До того ж учасники зборів самі визначають загальну кількість членів свого будинкового комітету. 
Жителям важливо одразу визначитися - яким чином вони легалізуватимуть свій будинковий комітет - шляхом реєструвати його з набуттям статусу юридичної особи, або письмовим повідомленням до виконавчого комітету Нетішинської міської ради.
З метою реєстрації ОСН збори повинні ще обрати своїх уповноважених представників, які і подадуть засновницькі документи до виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Легалізація будинкового комітету
Легалізація, котра завершує етап створення ОСН, є обов'язковим заходом, оскільки лише після неї орган самоорганізації населення може вступати у правовідносини з місцевою владою та іншими організаціями, може починати здійснювати свої повноваження.
Закон визначає два можливі способи легалізації ОСН - реєстрація та повідомлення про заснування. Наслідком реєстрації є набуття ОСН статусу юридичної особи.
Для потреб представництва інтересів усіх мешканців реєстрація не є обов'язковою, достатньо легалізації будинкового комітету шляхом повідомлення, для чого керівникові будинкового комітету потрібно направити до виконавчого комітету Нетішинської міської ради письмове повідомлення про створення будинкового комітету разом із необхідними документами:
- протоколом зборів (конференції) жителів за місцем проживання;
- положенням, затвердженими зборами (конференцією) - у 2-х примірниках (у разі реєстрації);
- персональним складом членів ОСН із вказівкою прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця помешкання.


Список учасників зборів жителів будинку з ініціювання створення будинквового комітету
                                                                
СПИСОК
учасників зборів (делегатів конференції) жителів будинку №____ по вул. ____________________ в м. Нетішин(вулиць _________, кварталу _________, мікрорайону ______________) з ініціювання створення будинкового(вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету
“____”_________ 200_ року                                                                                                     м. Нетішин
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік народження
Серія і номер паспорта
Домашня адреса
підписПримітка: У колонці “Рік народження” для жителів, яким у поточному році виповнилося 18 років, указується і дата народження.

Голова зборів (конференції)
жителів за місцем проживання  _________________________________(прізвище, ініціали)
                                                                                (підпис)
Секретар зборів (конференції)  _________________________________  (прізвище, ініціали)
Повідомлення про заснування органу самоорганізації населення

                                                                                         Виконавчому комітету
                                                                                      Нетішинської міської ради
                                                                                         Уповноважені представники
                                                                                         для здійснення легалізації
                                                                                         органу самоорганізації
                                                                                         населення шляхом письмового
                                                                                         повідомлення (П.Б.І.)
                                                                                        __________________________
                                                                                        __________________________
                                                                                        __________________________
                                                                                        __________________________
                                                                                        __________________________
                                                                                        __________________________
  
                                    Повідомлення про заснування органу
                                            самоорганізації населення
Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення»
повідомляємо Вас про заснування на території міста Нетішин органу самоорганізації населення__________________________________________________________________________
Додатки: 
1.Протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання від «____»_____________20___року з рішенням про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про обрання уповноважених представників для здійснення легалізації органу самоорганізації населення шляхом письмового повідомлення.
2.Персональни склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання. 
Уповноважені представники для здійснення легалізації органу самоорганізації населення шляхом письмового повідомлення. 


                       Підпис
     Прізвище, ім’я, по батькові

«______»__________________20____року


Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з ініціювання створення будинкового комітету

ПРОТОКОЛ
зборів (конференції) жителів за місцем проживання з ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального) комітету 
“___”________ 20__ року                                                                                                        м. Нетішин

Присутні:
1. Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості _____ осіб (список додається).
2. Запрошені:
а) депутати __________________________________________________
б) представники виконавчого комітету Нетішинської міської ради ___________________________________
в) інші ________________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
2. Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
4. Про створення  будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету:
4.1. Ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.
4.2. Назва будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.
4.3. Основні напрями діяльності будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.
4.4. Територія, у межах якої діятиме будинковий (вуличний, квартальний,  мікрорайону) комітет.
4.5. Про легалізацію будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету.
5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції) у Нетішинськії міській раді.
6. Про доручення ініціативній групі подати до виконавчого комітету Нетішинської міської ради заяву про ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону,) комітету.

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____


УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головою зборів (конференції):
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік народження
Серія і номер паспорта
Домашня адреса

2. Обрати секретарем зборів (конференції):
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік народження
Серія і номер паспорта
Домашня адреса

2. Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ:
1. У будинку (на території вулиці, кварталу, мікрорайону,) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) усього жителів ______ осіб.
2. У будинку (на території вулиці, кварталу, мікрорайону) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) усього жителів, які досягли на день проведення зборів (конференції) 18 років і мають право голосу,  ______ осіб.
3. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання бере участь (представлено) _______ жителів, які досягли на день проведення зборів (конференції) 18 років і мають право голосу.

ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:
1. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання бере участь (представлено) не менше половини жителів будинку (вулиці, кварталу, мікрорайону) що на законних підставах тут проживають (зареєстровані за місцем проживання) і які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.
2. Вважати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.


ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:
Затвердити такий порядок денний зборів (конференції) жителів за місцем проживання :
1. Про створення  будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету:
1.1. Ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону)  комітету.
1.2. Назва будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету:
1.3. Основні напрями діяльності будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.
1.4. Територія, у межах якої діятиме будинковий (вуличний, квартальний,  мікрорайону) комітету.
1.5. Про легалізацію (реєстрацію) будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону)  комітету.
2. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції) у Нетішинськії міській раді.
3. Про доручення ініціативній групі подати до виконавчого комітету Нетішинської міської ради заяву про ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону)  комітету.

4. Про створення  будинкового (вуличного,квартального,мікрорайону)  комітету.

4.1. Ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону)) комітету.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:
Ініціювати створення будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону)  комітету.

4.2. Назва будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:
Дати назву будинковому (вуличному, квартальному,  мікрорайону) комітету “__________________”.


4.3. Основні напрями діяльності будинкового  (вуличного,  квартального,  мікрорайону) комітету.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____УХВАЛИЛИ:
Визначити такі основні напрями діяльності будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету:
1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України.
2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
3. Участь у реалізації соціально – економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

4.4. Територія, у межах якої діятиме будинковий (вуличний, квартальний, мікрорайону) комітет

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:
1. Будинковий (вуличний, квартальний, мікрорайону) комітет діятиме в межах будинку (будинків) №____ (№№) по вул. __________________ в м. Нетішин (у межах території вулиці (вулиць)_________, кварталу _______________).
2. Кількість мешканців будинку (населення на території діяльності вуличного, квартального, мікрорайону комітету), усього ___жителів.


4.5. Про легалізацію будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:
Легалізацію будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету здійснити шляхом повідомлення про заснування (без набуття статусу юридичної особи).

5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції) у Нетішинськії міській раді.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у Нетішинськії  міській раді у кількості ___ осіб.
2. Обрати склад ініціативної групи, персонально:
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік народження
Серія і номер паспорта
Домашня адреса
6. Про доручення ініціативній групі подати до виконавчого комітету Нетішинської міської ради заяву про ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” _____
“Проти” _____
“Утримались” _____
“Не голосували” _____
“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:

Доручити ініціативній групі подати до виконавчого комітету Нетішинської міської ради заяву про ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету.

Голова зборів (конференції)
жителів за місцем проживання  ______________ _________(прізвище, ініціали)
                                                                            (підпис)
Секретар зборів (конференції)  __________________________  (прізвище, ініціали)


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ