- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 23 січня 2016 р.

МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ МІСТ

Прийнята
Постійною Конференцією Місцевих
і Регіональних Органів Влади Європи (CLRAE) Ради Європи 18 березня 1992 року

Ми, жителі європейських міст, розуміючи свою відповідаль­ність за стан міст, виявляємо солідарність і беремо на себе зо­бов'язання домагатись забезпечення усім мешканцям міст рівних прав на:

1.      ПРАВОВУ БЕЗПЕКУ - місто повинне бути вільним від злочинності та насильства;
2.  ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ - чисте від забруднення повітря, воду і землю, низький рівень шуму, охорону природи та природ­них ресурсів;
3.      РОБОТУ - можливість отримати роботу і цим забезпечити свою особисту фінансову самостійність;
4.  ЖИТЛО - на достатній рівень пропозицій по вибору за до­ступними цінами житла, яке повинне забезпечити нормальне осо­бисте життя;
5.      БЕЗПЕЧНИЙ РУХ — на безперешкодний рух для усіх кори­стувачів вулиці. - міського транспорту, приватних автомобілів, пішоходів та велосипедистів;
6.  ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я - на оточуюче середовище, сприят­ливе для підтримання фізичного і психологічного здоров"я;
7.      СПОРТ І ДОЗВІЛЛЯ - можливість користуватися всіма спортивними спорудами і місцями дозвілля, незалежно від віку, здібностей і матеріального становища своїх мешканців;
8.      КУЛЬТУРУ - можливість займатися різноманітними куль­турними і творчими видами діяльності;
9.      ІНТЕГРАЦІЮ БАГАТЬОХ КУЛЬТУР - коли мирно співіс­нують різноманітні культурні, етнічні та релігійні громади;
10.     ЯКІСНУ АРХІТЕКТУРУ - приємний зовнішній вигляд міста, створюваний шляхом якісної сучасної архітектури і збере­ження історичних споруд;
11.     ГАРМОНІЙНЕ ЖИТТЯ - робота, відпочинок і соціальна активність повинні гармонійно доповнювати один одного;
12.       ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ - в різних демократичних структу­рах і міському управлінні, рівний доступ до засобів масової ін­формації та свободу слова;
13.       ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК - коли органи місцевої вла­ди зобов'язуються постійно дбати про економічне зростання ви­робництва, торгівлі та послуг у місті;
14.       ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК - коли місцева влада прагне досягти рівноваги між економічним розвитком і охороною навко­лишнього середовища;
15.       ПОСЛУГИ І ТОВАРИ - місто, приватний сектор та їх спі­льні підприємства повинні надавати мешканцям міста широкий асортимент якісних товарів та послуг за доступними цінами;
16.       РАЦІОНАЛЬНЕ   ВИКОРИСТАННЯ   ПРИРОДНИХ   РЕ­СУРСІВ - місцеві органи влади повинні використовувати приро­дні ресурси і корисні копалини раціональним і ефективним спо­собом на користь мешканців міста;
17.       РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ - у місті повинні бути ство­рені такі умови для мешканців, які б сприяли досягненню їхнього добробуту та культурного, освітнього, соціального і духовного розвитку особистості;
18.       СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ МІСТАМИ - при якому жите­лі міст мають право на пряму участь у стосунках свого міста з іншими містами;
19.       ФІНАНСОВУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ - держава повинна за­конодавче гарантувати органам місцевої влади отримання необ­хідних фінансових ресурсів для здійснення прав, визначених цією Декларацією;
20.  РІВНОПРАВНІСТЬ - місто повинне забезпечити вищена­звані права всім жителям, незалежно від статі, віку, релігії, соці­ального, матеріального і політичного становища, фізичних або психологічних недоліків.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ