- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 14 квітня 2015 р.

Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування

Поняття про територіальну громаду та її роль

Носієм місцевого самоврядування є колектив людей, об'єднаний за тери­торіальною ознакою, тобто територіальний колектив (терито­ріальна громада).

Донедавна таке поняття, як територіальний колектив, не дослі­джувалося в жодній із суспільствознавчих наук. Наука радянського будівництва розглядала систему рад як єдність органів державної влади, відносячи до них місцеві Ради народних депутатів. Радянсь­ка держава розглядалася як універсальна форма політичного об'єднання громадян у особі Рад, що нібито забезпечували реальну участь громадян у державному управлінні як у центрі, так і на міс­цях. У цій системі територіальний колектив як суб'єкт самовряду­вання виявився зайвим і недоречним.
Разом з тим у західній правовій і соціологічний доктрині приді­лялася серйозна увага дослідженню місцевих співтовариств. Це по­яснювалося, насамперед, функціонуванням у капіталістичних дер­жавах системи місцевого самоврядування і зростанням ролі локальної демократії в європейських інтеграційних процесах.
У кожній країні є значні особливості в організації територіаль­них колективів. Територіальні колективи мають різні назви. В Іта­лії, Бельгії, Швеції — це комуна, в Німеччині — община, у Фран­ції — комуна, департамент, регіон, у Польщі — гміна.
Уже в 1955 p., вивчивши 94 визначення територіальних співто­вариств, Дж. Міллер дійшов висновку, що, незважаючи на наявні розбіжності, їх об'єднують такі важливі ознаки: соціальна взаємо­дія, територія і загальний зв'язок.
Через чотири роки інший дослідник — К. Іонассен — виявив у різних визначеннях місцевих співтовариств такі спільні елементи:
• населення;
• територіальна база;
• взаємозалежність спеціалізованих частин співтовариства і по­діл праці в ньому;
• спільна культура і соціальна система, що інтегрують діяль­ність його членів;
• усвідомлення жителями єдності і належності до співтова­риства;
• можливість діяти на корпоративній основі для вирішення міс­цевих проблем.
В Україні вперше в офіційних документах термін територіа­льний колектив використано в Конституційному договорі між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації і функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конститу­ції України», укладеного 8 червня 1995 р. Стаття 47 договору ви­значено, що місцеве самоврядування — «це гарантоване державою право територіальних колективів громадян та обраних ними орга­нів місцевого самоврядування самостійно вирішувати всі питання місцевого значення в межах Конституції і законів України». Там же зазначалося, що «первинними суб'єктами місцевого самоврядуван­ня є територіальні колективи громадян, які проживають у селах (сільрадах), селищах, містах».
У Конституції України, прийнятій у 1996 р. територіальний колектив названо територіальною громадою.
Значний відрізок часу громадське самоврядування здійснювало­ся на основі звичаєвого права. Нинішня територіальна громада в Україні не є аналогом її історичного прообразу. Є одиниця, що створюється державою. На відміну від простої територіальної одиниці, поселення, населення якого має статус територіальної громади, наділяється певними правами. Насамперед, це право на самоврядування.
Законодавством України закріплені такі основні ознаки терито­ріального колективу:
1. Територіальна — спільне проживання осіб, які входять у громаду на певній території;
2. Інтегративна — територіальна громада виникає на основі об'єднання всіх жителів, які мешкають на певній території незалеж­но від того, чи є вони громадянами даної держави, тобто членами те­риторіальної громади можуть бути громадяни даної держави, а та­кож іноземні громадяни, особи без громадянства, котрі постійно мешкають на певній території. Можливе включення до територіаль­ної громади біженців і переміщених осіб (ст. 1 ЗУ від 21.05.1997 p.);
3. Інтелектуальна — в основі формування територіальної гро­мади лежать спільні інтереси жителів, які мають специфічний ха­рактер системних індивідуально-територіальних зв'язків;
4. Майнова — територіальна громада є суб'єктом права кому­нальної власності. їй належить рухоме і нерухоме майно, прибутки місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що пере­бувають у власності відповідних територіальних громад — ч. 1 ст. 142 Конституції України);
5. Фіскальна — члени територіальної громади є платниками місцевих податків і зборів (ст. 67 Конституції України; ст. 4, 6, 15 ЗУ «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 p.).
Становить практичний інтерес визначення ролі територіальної громади в реалізації так званих муніципальних прав особистості. Такі права виникають тільки у суб'єкта, який є членом територіа­льного колективу, і реалізуються тільки в сфері місцевого самовря­дування.
Муніципальні права особистості базуються на «тріаді інтере­сів», які виникають у сфері місцевого самоврядування:
• інтереси території;
• інтереси територіальної громади;
• інтереси конкретної особи.

Види територіальних громад

Видова характеристика гро­мад має не тільки наукове, але й практичне значення. Кожний з ви­дів територіальних громад має свої соціологічні, економічні куль­турологічні характеристики.
За дією механізмів захисту інтересів громадян як членів те­риторіальних колективів розрізняють:
• Основні (місто, село, селище, район);
• Факультативні (мікрорайон, квартал, вулиця, будинок тощо).
Розходження між тими групами територіальних колективів по­лягає в тому, що органи самоврядування першої групи — місцеві ради, які засновують свою діяльність на широких повноваженнях, закріплених у чинних законах є обов'язковими. Діяльність факуль­тативних територіальних колективів є врегульованою законодавст­вом України, зокрема, Законом України «Про органи самоорганіза­ції населення» від 11.07.2001 p., Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 p., інши­ми законодавчими актами, проте вони носять факультативний, не­обов'язковий характер.
За просторовою межею діяльності територіальних колективів виділяють:
• Територіальні колективи в межах населеного пункту або базо­вих, «природних» територій (місто, село, селище);
• Територіальні колективи в межах адміністративно- територіального колективу, «штучних» територій (райони, області, АР Крим);
• Територіальні колективи в межах великих економічних районів.
Конституція України (ч. 1, ст. 140) і профільне законодавство України про місцеве самоврядування закріплює таку систему тери­торіальних колективів:
• територіальна громада села або добровільне об'єднання в сільську громаду мешканців кількох сіл;
• територіальна громада селища;
• територіальна громада міста.

Правовий статус територіальних громад

Правовий статус територіальної громади визначений Конституцією України, Зако­ном України «Про місцеве самоврядування», Цивільним кодексом України, іншими нормативними актами..
Територіальній громаді надається статус юридичної особи. Вона виступає як:
1. Суб'єкт цивільно-правових відносин. Відповідно до цього компетенцією територіальної громади є:
^ створення юридичних осіб публічного права — комунальних підприємств, навчальних закладів тощо;
^ створення юридичних осіб приватного права — підприємни­цьких товариств тощо;
^ здійснення господарських операцій; ^ майнові відносини;
^ входження у зобов'язання (територіальні громади відповіда­ють за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернене стягнення); > ведення процесів;
^ стягнення зборів зі своїх членів для задоволення суспільних потреб.
2. Суб'єкт бюджетного процесу з такими повноваженнями: ^ формування власного бюджету;
^ створення позабюджетних, валютних, страхових, резервних і інших цільових фондів грошових ресурсів;
3. Суб'єкт підприємницької діяльності у сфері надання суспі­льних послуг:
У створення підприємств комунальної власності; ^ спільна діяльність з іншими суб'єктами підприємницької дія­льності на правах сумісної оперативної діяльності або отримання доходу у вигляді дивідендів.
4. Суб'єкт фінансово-кредитних відносин: У розміщення місцевих позик;
^ отримання кредитів у банківських установах; ^ створення комунальних банків, трастових, страхових товариств; ^ гарантування кредитів.

Функції і повноваження територіальних громад

Територіальна громада виконує важливі суспільні функції, за­безпечує реалізацію основних соціально-економічних прав грома­дян, є інструментом залучення їх до управління суспільством та йо­го економікою.
Діапазон функцій, які здійснюють територіальні громади дуже широкий. Систему функцій територіальних громад функції анало­гічні функціям держави та функції, які властиві виключно або пе­реважно суб'єктам місцевого самоврядування.
Так, до першої групи функцій відносять:
1. Політичну функцію — виявляється в забезпеченні реалізації громадянами конституційного права брати участь в державних і су­спільних справах. До відання самоврядування відносяться лише ті функції, які держава може делегувати без загрози політичної єдно­сті держави.
2. Економічну — спрямована на створення локального сектору економіки. Полягає у вирішенні економічних питань місцевого значення, у т.ч. у виконанні програм соціально-економічного роз­витку; управлінні комунальної власності, місцевих фінансів тощо;
3. Соціально-культурну — вирішення соціально-культурних питань місцевого значення. До відання місцевого самоврядування віднесено управління установами освіти, охорони здоров'я, культу­ри, які належать територіальному колективу.
4. Екологічну — створення місцевих програм а також участь у загальнодержавних і регіональних програмах охорони навколиш­нього середовища (ст. 9 ЗУ «Про охорону навколишнього середо­вища» від 25.06.1991 р.)
Специфічні функції територіальної громади в свою чергу можна класифікувати таким чином:
1. За рівнями управління:
• Регіонального значення «територіальний колектив — терито­ріальний колектив»;
• Національного значення «територіальний колектив — дер­жава».
• Міжнародного значення «територіальний колектив — анало­гічні інститути зарубіжних країн».
2. За об'єктами зовнішньої діяльності територіального ко­лективу:
• Зовнішньополітична функція — формування асоційованого рівня самоврядування (районні, обласні ради, міжнародне співробі­тництво);
• Зовнішньоекономічна функція — укладання угод з економіч­них питань з партнерами, які територіально розміщені поза межами адміністративно-територіальної одиниці, створення спільних під­приємств, вільних економічних зон тощо.
• Зовнішні соціально-культурні функції — реалізація соціоку- льтурних проектів за участю представників різних територій (про­фесійні і навчальні обміни, масовій та спеціалізований туризм, співробітництва учбових закладів).
• Зовнішні екологічні — реалізація міжтериторіальних екологі­чних проектів.
3. У системі зв'язків «територіальний колектив — органи місцевого самоврядування», «територіальний колектив — дер­жавні адміністрації» реалізуються:
• Контрольна функція — контроль за діяльністю рад з боку те­риторіального колективу;
• Фінансово-бюджетна функція — наявність, володіння і віль­не розпорядження територіальним колективом фінансовими ресур­сами;
• Матеріально-технічна — управління об'єктами комунальної власності.
4. В системі зв'язків «територіальний колектив — особа» і «територіальний колектив — органи самоорганізації населен­ня» особливого значення набуває інформаційна функція, яка реалі­зується через розвиток муніципальної статистики, інформаційної служби і муніципального маркетингу.


5 коментарів:

 1. Действуйте: http://vk.com/doc107756497_380708386,
  http://vk.com/doc107756497_375777202, http://vk.com/doc107756497_352564639,
  http://vk.com/doc107756497_348438014, http://vk.com/doc107756497_288076969,
  http://vk.com/doc107756497_271288207, http://vk.com/doc107756497_313011539,
  http://vk.com/doc107756497_330131346, http://vk.com/doc107756497_330696817,
  http://vk.com/doc107756497_330135196, http://vk.com/doc107756497_332137394,
  http://vk.com/doc107756497_332137377, http://vk.com/doc107756497_344860756,
  http://vk.com/doc107756497_35256808, http://vk.com/doc107756497_352241094,
  https://www.youtube.com/watch?v=Gv04Nd0U-9I.
  Хто має оформити власність територіальних громад на все рухоме й нерухоме
  майно? Отож, без Української Національної Лібертаріансько-Демократичої
  Революції нічого сподіватися на цивілізовані ринкові відносини в Україні.
  Щоправда, вихід є: Не піддавайтеся на провокації стосовно "народовладдя" й
  змін адмінтерустрою України у форматі, що їх пропонуватимуть зацікавлені у
  поработінні нації особи. Ми у Львові над цим тематом працюємо понад два
  десятиліття поспіль (див. так само мої публікації:
  http://vk.com/doc107756497_393602736, http://vk.com/doc107756497_375759432, http:
  //vk.com/doc107756497_352863951, http://vk.com/doc107756497_330696817, http://vk.c
  om/doc107756497_329297345, http://vk.com/doc107756497_314831734, http://vk.com/d
  oc107756497_313011539).
  http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/60093/Novyj_adminis
  tratyvnyj_ustrij_v_Ukrajini_zjavlatsa_gromady.
  Ізнову ота безідейна, паразитарна командно-адміністративна
  система авторства присьорбувачів від влади, узурпаторів бюджетних
  потоків та власності. Якого біса міста мають втручатися у специфічні
  функції, повноваження й відповідальність, а найголовніше - у
  фінансові потоки сільських "повітів" - територіальних громад? Чого їм
  (містам) не вистачає? Звісно, рабів-селян та можливостей дерибанити
  землю! Геть від влади чергових демагогів хитровишиваного штибу!
  Натомість "повіт" на загал це: "іст. у дореволюційній Росії та в СРСР
  (а не в УКРАЇНІ) до районування 1929 року - адміністративно-
  територіальна одиниця, складова частина ГУБЕРНІЇ. // розм.
  Населення цієї адміністративно-територіальної одиниці. Розм. Повітове
  місто". (СЛОВНИКИ треба читати перед тим, як закони писати!).
  Звісно, їм (проектантам-дилетантам) немає діла до рабів-селян,
  натомість єдина жага та можливості - дерибанити землю! Вони ж бо
  дбають тільки лиш про АПАРАТИ, замість того, щоби громади, народ і
  ©2014 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2014 Александр Нагорный_Все права защищены,
  ©2014 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved_Alle Rechte vorbehalten
  5
  на загал платники податків усі питання й проблеми вирішували через
  СУДИ, як це заведено у цивілізованих світах. А оця дурня: (Там
  сидітимуть державні чиновники, котрі здійснюватимуть нагляд і
  контроль за місцевою владою) - це вже маячня від кабінетних посіпак,
  вигодованців узурпаторської владної команди, підконтрольної
  олігархату: щоби не у буцегарні "сидіти", то радше на шиї платників
  податків - у переВОРматованих на кшталт зміїної шкіри повітах, ну,
  скажімо, як СМОТРЯЩІЄ. ПРАВО ГРОМАДИ І КОЖНОГО
  ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ІЗНОВ ПІД ЗАГРОЗОЮ КЕРОВАНОСТІ
  З БОКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ХИЖАКІВ СОВКОМІВСЬКОГО
  ШТИБУ. Автори ані бельмеса не смислять у правдивому народовладді
  з ВЕРХОВЕНСТВОМ ПРАВА суверена влади - народу України, а не
  правоузурпуючого чиновництва. З гарантією, вирішили дощенту
  роздерибанити УКРАЇНУ на свій тупий хамський розсуд. Не
  адміністративно-територіальний устрій має бути в цивілізованій
  ринковій РЕСПУБЛІЦІ УКРАЇНІ, а щойно національний земельно-
  демократичний! Геть кабінетних вандалів з дороги до цивілізованого
  ринку товарів, капіталів та робочої сили!

  ВідповістиВидалити
 2. Наша, національна
  підприємницька Конституція України новітньої ринкової доби
  інтелектуально переможе й винищить до біса усю оцю пожадливу до
  бумаготВОРення камарилію! Словом, Бог має збавити українців від
  отої біди: "«Люди майже не матимуть стосунку до повітів у
  повсякденні. Ніяких адміністративних послуг у повітовому центрі не
  надаватимуть. Там сидітимуть державні чиновники, котрі
  здійснюватимуть нагляд і контроль за місцевою владою. Грубо кажучи,
  вони спілкуватимуться не з людьми, а з органами місцевого
  самоврядування», — зазначає Коліушко." Цебто владою
  опанують НЕЛЮДИ! М'яко кажучи...
  http://vk.com/doc107756497_352564317,
  http://vk.com/doc107756497_352241094,
  http://vk.com/doc107756497_352238362,
  http://vk.com/doc107756497_344860756...
  Цікавою є ще й інша авторська думка: http://vk.com/doc107756497_375777202.
  ©2014 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2014 Александр Нагорный_Все права защищены,
  ©2014 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved_Alle Rechte vorbehalten
  Не знаю, на кого працює І Коліушко, але з його "Проекту" видно, що не на
  співгромадян,але на певні кола владоможців

  ВідповістиВидалити
 3. Головне що треба зрозуміти - люди вирішують все і тому треба про це казати. Треба проінформувати людей про їх Конституційні права, а також показати механізм самоорганізації, тобто через Загальні збори громадян, а як це і що люди матимуть у результаті цього,як здійснювати владу безпосередньо,якими документами оформлювати свої колективні стосунки, як оформлювати спільне майно і багато чого, а для цього треба відкривати інформаційно-навчальні центри на кожній адміністративо-територіальній одиниці де і буде проводитись робота з інформування та навчання громадян членів територіальних громад питанням місцевого самоврядування.

  ВідповістиВидалити
 4. Чиновники тупо виконують закони, їм начхати на волю громади, бо олігархи нашим коштом наймають ОПГ аби впливати на активних громадян та депутатів, щоб позбавити їх активності.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. иновники виконують закон , а воля громадян не позакону? Щось ви самі не в темі (((

   Видалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ