- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 26 квітня 2016 р.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення  
Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.
 
Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання.  
Громадяни, які проживають на  території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього  органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.  
Організація роботи органу самоорганізації населення  
Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.  
Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.  
Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.  
Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.  
Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.  
Рішення органу самоорганізації населення 
Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.  
Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.  
Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань,  не віднесених до його повноважень, зупиняються відповідною сільською, селищною,  міською, районною у місті (у разі її створення) радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення. 
Правовий статус членів органу самоорганізації населення 
Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.  
За рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть  працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення. 
Повноваження керівника органу самоорганізації населення 
Керівник органу самоорганізації  населення
- особа, яка обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні  організаційно-розпорядчих функцій в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.  Керівник органу самоорганізації населення:  - організовує роботу цього органу;  
- скликає і проводить його засідання;  
- організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;  
- є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;  
- представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;  
- виконує доручення органу самоорганізації населення;  
- здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням.  
У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов'язків з  інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку і межах, передбачених Положенням. 
Повноваження секретаря органу самоорганізації населення 
Секретар органу самоорганізації населення:  
- організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;  
- забезпечує ведення діловодства;  
- забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень   органу самоорганізації населення;  
- контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;  
- виконує інші передбачені Положенням обов'язки.  
У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар. 

Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ