- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 5 травня 2016 р.

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції

Правовий статус районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції визначається однойменним Положенням, яке затверджено Міністром юстиції України 14 лютого 2007 р.


Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції є територіальними органами Міністерства юстиції України.
Управління юстиції підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Основними завданнями управління юстиції є:
- участь у забезпеченні реалізації державної правової полі тики;
- сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
- забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
- державна реєстрація нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів;
- організація надання юридичних послуг із метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних
осіб;
- розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури;
- організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;
- легалізація місцевих об'єднань громадян та реєстрація інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;
- методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства та інші.
Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;
2) бере участь у розвитку системи правової інформатизації;
3) веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства, нотаріальної практики відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; надає практичну допомогу установам юстиції з цих питань; інформує Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі про стан обліку нормативно-правових актів в районному управлінні юстиції та установах юстиції;
4) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
5) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, реєстрацію юридичних осіб;
6) організовує через відділи державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;
7) здійснює, згідно з чинним законодавством, легалізацію місцевих громадських організацій,місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об'єднань громадян та місцевих громадських організацій, місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад та контролює додержання ними положень їхніх статутів;
8) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; перевіряє стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає необхідну допомогу, бере участь у семінарах, конференціях, олімпіадах із правових знань, конкурсах із цих питань;
9) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, недержавних підприємствах, в установах та організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, вживає заходів із метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширює сучасні, новітні форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності та інші.

Управління юстиції має право:
- одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та органів контролю з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;
- скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;
- перевіряти в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах додержання законодавства щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
- скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
- здійснювати перевірку роботи підпорядкованих установ юстиції; залучати для цього науковців, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за узгодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- перевіряти стан розгляду звернень громадян у підвідомчих установах щодо усунення причин, що породжують надходження обґрунтованих скарг на роботу установ юстиції.
Начальники управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Начальником управління юстиції може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи на державній службі у сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.
Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Матеріали по темі:

 

Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Склад та структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування

Розмежування функцій і повноважень між державними органами регіонального управління та органами місцевого самоврядування

Місцеві ради — представницькі органи місцевого самоврядування України

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції

Повноваження обласних та районних рад

Представницькі органи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради

Повноваження виконавчих органів влади

Регіональне управління і місцеве самоврядування

Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту місцевих фінансів

Порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування

Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування

Місцеві ради — представницькі органи місцевого самоврядування України

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Конституційні засади місцевого самоврядування

Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах


Загальні положення щодо участі автономної республіки крим та територіальних громад у цивільних правовідносинахНемає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ