- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 29 листопада 2014 р.

Створюємо суспільне замовлення іншої якості, вивчаючи юридичні терміни

ДЕРЖАВА - (старо - словянський дъержа - ВЛАДА );
ВЛАДА в Україні — Україньський народ, громадяни всіх національностей (перше речення приамбули та ст.5 Конституції України);
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД - громадяни всіх національностей, власники Національного багатства України і засновники Держави Унітарна республіка Україна ч.1 статті 13. , ст.14 ст.142 та 143 Конституції України та Розділом VI.

ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Декларації про державний суверенітет України №55 прийнятої 16 липня 1990 року ,що вступила в законну силу 31.07.90 ):
ЗАСНОВНИКИ держави Унітарної республіки України — Український народ, громадяни України всіх національностей, члени територіальної громади адміністративно -територіальної одиниці села, селища, міста, району в місті з районним поділом (далі Територіальна громада) і одночасно члени громади Держави України (Преамбула та ст.13,14 та 142 Конституції України);
Засновницький (установчий) документ держави Україна — Основний закон України (Закон про Основу, Національне багатство України) складений від імені Українського народу, громадян всіх національностей
- Конституція України, статут держави Україна, яким передбачено порядок користування Основою - Національним багатством України;
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ — за своєю юридичною природою є засновницьким (установчим) документом людей, які як Український народ на Основі власного Національного багатства утворили державу з назвою Унітарна республіка Україна і стали громадянами (членами громади і власниками) цієї держави і — є Основним Законом (Законом про Основу - Національне багатство України, статутом) держави України (останнє речення Преамбули Конституції України та абзац другий пункту 2 мотивувальної частини Рішення від 3 жовтня 1997 року № 4-зп справа про набуття чинності Конституцією України) Конституційного  Суду України;
ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ України — вираження суверенної волі українського народу, громадян всіх національностей, що поширюється на всю територію України закріплене за Преамбулою та ст.1 та 2 Конституції України;
ГАРАНТОМ державного суверенітету є Президент України (ч.1 ст.102 Конституції України);
ГАРАНТОМ територіальної цілісності України є Президент України (ч.1 ст.102 Конституції України);
Матеріальна ОСНОВА суверенітету Республіки є - Національне багатство Унітарної республіки України (за розділом VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Декларацією про державний суверенітет України №55, прийнята 16 липня 1990 року та вступила в законну силу 31.07.90 року, що є Основою для Конституції України 1996 року) ;
НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО Унітарної республіки України - земля, її надр, атмосферного повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, комунальні підприємства, організації установи: весь економічний, промисловий і науково-технічний потенціал, що створений на території України і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян (ч.1 статті 13. , ст.14 ст.142 та 143 Конституції України та Розділом VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Декларації про державний суверенітет України №55 прийнятої 16 липня 1990 року ,що вступила в законну силу 31.07.90);
Облік Національного багатства України — на балансах юридичних осіб публічного права власності територіальних громад адміністративно-територіальної одиниці села, селища, міста, району в місті з районним поділом (ст.142 Конституції України , п.29 Постанови КМУ “Про затвердження Положення про організаці
ю бухгалтерського обліку і звітності в Україні” від 3 квітня 1993 р. N 250 та п.2 ст.11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”);
ДЕРЖАВА УКРАЇНА — юридична особа публічного права власності утворена за засновницьким документом - Конституцією України, Українським народом, громадянами всіх національностей на Основі їх власності на національне багатство України, обліковане у Фонді державного майна України, як сума основних фондів балансів територіальних громад сел, селищ, міст, районів в містах із статусом юридичних осіб публічного права власності громадян України всіх національностей (ст. 13 та 14 та ст.142 Конституції України та ст.2 та ст.316-318 ЦК України);
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах адміністративно-територіальної одиниці села, селища, міста, району в місті з районним поділом відомості про що внесені до паспорта громадянина України (за нормами абзац 1 ч.1 ст.1 ЗУ “Про місцеве самоврядування” та абз.2 п.1.2 ПОРЯДКУ реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів (Наказ МВС України від 22.11.2012 N 1077 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18 грудня 2012 р. за N 2109/22421) ;
ГОЛОВНА ПОСАДОВА ОСОБА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ - сільський, селищний, міський голова відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста (ч.1 ст.!” ЗУ ”Про місцеве самоврядування в Україні”);
ПОВНОВАЖЕННЯ сільського, селищного, міського голови - забезпечення здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
МАТЕРІАЛЬНА і ФІНАНСОВА Основа місцевого самоврядування - є власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, а саме: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, комунальні підприємства, організації, установи: економічний, промисловий і науково-технічний потенціал створений на території України, що є частиною Національного багатства України розташованого на території кожної із 26 000 адміністративно- територіальних одиниць сіл, селищ, міст, районів у містах України (за ч.1 статті 13. , ст.14 та ст.142 та 143 Конституції України та Розділом VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Декларації про державний суверенітет України №55 прийнятої 16 липня 1990 року ,що вступила в законну силу 31.07.90);
ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ и села, селища, міста, району в місті — є частина Національного багатства України розташоване на території адміністративно- територіальної одиниці села, селища міста, району в місті (ст.13, ст.14 та ст.142 Конституції України);
ЕКОНОМІКА (з латинської) - управління домом (примноження національного багаства України);
УПРАВЛЯЮТЬ МАЙНОМ (примножувати його) є функцією і повноваженням територіальної громади (жителів) села, селища, міста, району в місті з районним поділом безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляти майном, що є в комунальній власності; затверджувати програми соціально-економічного та культурного РОЗВИТКУ і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; УТВОРЮЮТЬ, РЕОРГАНІЗУЮТЬ та ЛІКВІДУЮТЬ комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ