- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 12 травня 2016 р.

Якісний переклад тексту Європейської хартії місцевого самоврядування: шлях до реальної євроінтеграції

Впродовж останніх років українська влада неодноразово наголошувала про «європейський вибір» для України та важливість дотримання європейських принципів на шляху до подальшої євроінтеграції.
Дотримання курсу євроінтеграції залежить від якісного та послідовного виконання Україною всіх взятих на себе міжнародних зобов’язань. Одним із таких зобов’язань перед європейською спільнотою є виконання підписаної та ратифіканої Україною Європейської хартії місцевого самоврядування (далі – Хартія).

Хартія є одним із базових документів, що визначають основні принципи організації та реалізації місцевого самоврядування в країні.
Нагадаємо, що забезпечення реального місцевого самоврядування є одним із важливих факторів розвитку демократичної публічної влади в країні, шляхом надання місцевим співтовариствам права здійснювати керівництво та впорядкування місцевими справами на власний розсуд та під власну відповідальність.
Хартія була прийнята та відкрита для підписання 1985 року і ратифікована Верховною Радою України 1997 року. Незважаючи на обов’язковість для України положень Хартії та досить значний проміжок у часі з моменту її ратифікації, досі існує багато розбіжностей щодо розуміння і реалізації принципів і положень, що закріплені в тексті Хартії. Однією із головних проблем, на думку автора, є некоректність перекладу тексту Хартії і, відповідно, некоректність розуміння змісту положень Хартії. На проблему некоректного перекладу Хартії звертають увагу як вітчизняні, так і міжнародні фахівці. На існування проблеми різночитання тексту Хартії звертається увага і в експертному висновку щодо відповідності національного законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування (далі – Експертний висновок). На думку автора, лише всебічний та самостійний переклад і аналіз текстів Хартії українською, англійською та французькою мовами з аналізом вже існуючих наукових праць з даної проблематики дасть можливість сформувати нові погляди на проблему та на шляхи її вирішення.
На жаль, у сучасній науковій літературі проблема некоректності перекладу тексту Хартії не отримала належної оцінки у працях науковців, які зазначають про наявність різночитання тексту Хартії, не заглиблюючись у суть та витоки проблеми.
Проаналізуємо коректність перекладу терміну «local authorities», що є одним із ключових в контексті розуміння суті тексту Хартії. Якщо дослівно перекладати з англійської мови термін «local authorities», то він перекладається, як: local – місцеві (локальні), а authorities – влади (власті). Такий переклад терміну «local authorities» підтримують і автори Експертного висновку: «Англійське «local authorities» перекладено як «органи місцевого самоврядування». Водночас у вжитку є інший переклад цього виразу – «місцеві влади» (напр. Конгрес місцевих і регіональних влад)». Проте, якщо перекладати з французької мови (текст якої має таку ж силу, як і англійська версія), то термін «collectivités locales» перекладається: collectivités – спільноти (общини, громади, колективи), а locales – місцеві (локальні). Про доречність перекладу та розуміння в контексті Хартії перекладу терміну «collectivités locales» (відповідно і «local authorities»), саме як «місцеві співтовариства», зазначають у своїх працях низка вітчизняних та російських фахівців (напр. автори Колективної монографії, М.А. Краснов, О.О. Замотаєв).
Нагадаємо, що в офіційному перекладі тексту Хартії під терміном «local authorities» розуміється «органи місцевого самоврядування». Отже, існує щонайменше три варіанти перекладу терміну «local authorities»: місцеві власті (місцева влада), територіальна громада та органи місцевого самоврядування.
Щоб оцінити коректність і правильність розуміння суті, що закладалась в термін «local authorities», на нашу думку, необхідно звернутись до витоків та історії прийняття Хартії. До прийняття Хартії Радою Європи 15 жовтня 1985 року, було прийнято низку документів, що передували та обґрунтовували прийняття Хартії. Одним із таких документів є 64-а резолюція Європейської конференції місцевих влад (далі – Конференція, з 1975 року – Конференція місцевих і регіональних влад Європи, з 1994 року – Конгрес місцевих та регіональних влад). Суть 64-ї резолюції Конференції полягала в гарантуванні прав і свобод місцевих громад та в забезпеченні певної автономії місцевих громад із наданням місцевим громадам повноважень під їх відповідальність. Отже, мова йшла саме про місцеві громади та їх права і свободи, що підтверджується використанням в тексті резолюції саме термінів: англ. «local communities» та франц. «collectivités locales» – місцеві громади (локальні (місцеві) колективи). Наступним важливим документом на шляху до прийняття Хартії є 126-а резолюція Конференції. В тексті даної резолюції містився вже термін «local authorities», проте французька версія залишилась незмінною та містила термін «collectivités locales», а в тексті самої 126-ї резолюції Конференції містилось пряме посилання на першоджерела та підстави її прийняття, одним із яких називалась 64-а резолюція Конференції. Проаналізувавши передумови прийняття Хартії, переклади текстів 64-ї та 126-ї резолюцій Конференції місцевих і регіональних влад Європи, англійською та французькою мовами, що були джерелами Хартії, можна стверджувати про необхідність та коректність розуміння терміну «local authorities» саме як – «місцеві (територіальні) громади (колективи)».
Для однозначного та коректного вирішення проблеми перекладу тексту Хартії, необхідно ініціювати створення робочої групи, що має складатись із науковців, лінгвістів а представників Ради Європи. Важливість ініціювання створення вищезазначеної робочої групи є важливим кроком до якісного євроінтеграційного процесу в України та можливістю реалізації дійсного «доброго врядування».

Автор – С.А. Панасюк, магістр права, аспірант, викладач кафедри історії та теорії держави і права, голова ВГО «ВАРТА», член громадської ради при Мінрегіонбуді.  


Територіальні громади України

1 коментар:

  1. Саме термін "влада" - і є тім самим Троянським конем. Влада - є зло! Народ - понад усе!

    ВідповістиВидалити

- КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. -
- Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19. Конституції України -

НАЙЦІКАВІШЕ В БЛОЗІ